Plan pracy 2016/2017

 PLAN PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA

W KUJAKOWICACH DOLNYCH I PRZEDSZKOLNYM ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ŁOWKOWICACH

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

PROBLEM PRIORYTETOWY:

  1. niska aktywność ruchowa dzieci i dorosłych

Opis problemu:

Na podstawie obserwacji oraz analizy ankiet ,,Styl życia dziecka” przeprowadzonych w ramach diagnozy wstępnej stwierdzono, że 61% dzieci, rodziców i pracowników placówki wybiera bierne formy spędzania czasu wolnego, 55% badanych spędza czas przed telewizorem od 2 do 3 godzin dziennie, rodzice nie dają dzieciom dobrego przykładu pod względem krzewienia kultury zdrowotnej - 68% badanych nie uprawia żadnego sportu i żadnych ćwiczeń fizycznych preferują bierne formy spędzania czasu wolnego, tylko 25% ankietowanych spędza czas wolny na zajęciach ruchowych. Zrealizowana diagnoza wstępna stanu wyjściowego pozwoliła nam na sprecyzowanie kolejnego problemu wymagającego  rozwiązania:

  • niska aktywność ruchowa dzieci i dorosłych.

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Aktywność ruchowa jest jednym z istotnych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia. Pozwala nabyć odporność, hartować organizm. Umożliwia harmonijny rozwój całego ciała. Zapobiega powstawaniu wad postawy u dzieci, kształtuje sylwetkę. Uczy cierpliwości. Skłoniło to nas do podjęcia działań w celu zwiększenia świadomości i aktywności ruchowej wśród dzieci, rodziców i pracowników naszej jednostki.

 

Przyczyny istnienia problemu:

  • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w organizowaniu czasu wolnego dla prawidłowego rozwoju dziecka,
  • brak wiedzy dzieci dotyczącej aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • niewłaściwe nawyki spędzania wolnego czasu wyniesione z domu - zły przykład rodziców.

Propozycje rozwiązania problemu:

  1. Wzbogacenie wiedzy dzieci: prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej: prowadzenie zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem aktywności fizycznej, organizacja zajęć, konkursów, festynów oraz wycieczek zachęcających do wzmożonej aktywności ruchowej, aktualna gazetka „Sfera” z informacjami dla uczniów z zakresu aktywnych form spędzania wolnego czasu;
  2. Współpraca z rodzicami: pedagogizacja rodziców: ulotka na temat aktywnego spędzania czasu wolnego w różnych porach roku, aktywizowanie rodziców dzieci do wspólnej rekreacji, aktualna gablota szkolna i przedszkolna z aktualnymi informacjami dla rodziców z zakresu omawianego problemu, organizacja zajęć otwartych dla rodziców poświeconych aktywności ruchowej, organizacja uroczystości przedszkolnych i szkolnych             na sportowo;
  3. Doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: spotkania szkoleniowe rady pedagogicznej; udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu pracowników placówki; poszukiwanie i gromadzenie literatury fachowej dotyczącej pobudzania aktywności ruchowej, zgromadzenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu aktywnego spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.

 

 

 

 

Cel:

Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz wiedzy dzieci na temat aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Kryterium sukcesu:

O 20% wzrośnie aktywność ruchowa wśród dzieci oraz 60% dzieci zdobędzie wiedzę na temat aktywnych form spędzania czasu
wolnego.

 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel(sukces)-ewaluacja:

a) Czy osiągnięto cel wskażą wyniki przeprowadzonych ankiet wśród całej społeczności szkolnej oraz zgromadzona dokumentacja, które pokażą, że wzrósł poziom wiedzy na temat form aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również zmieniły się nawyki spędzania wolnego czasu.

b) Osiągnięcie celu pomogą nam sprawdzić następujące metody: ankieta, obserwacja, analiza dokumentów.

c) Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny jest Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia. Termin realizacji to czerwiec 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT PLANU PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

ROK SZKOLNY 2016/2017

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

ZADANIE

 

KRYTERIUM SUKCESU

 

TERMIN,

WYKONAWCY

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 

ŚRODKI

 

MONITORO-

-WANIE

SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA

Co wskaże?

Jak sprawdzimy?

Kto i kiedy sprawdzi?

 

WZBOGACENIE WIEDZY DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez prowadzenie zajęć                  o tematyce zdrowotnej 

 

 

Opracowanie plansz                        z różnymi formami spędzania wolnego czasu

 

Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych twórczymi metodami:

opowieść ruchowa,

A. i M. Kniessów,

C.Orffa,

R. Laba,

W. Sherborne

 

 

Każdy nauczyciel
raz w miesiącu przeprowadzi zajęcie edukacyjne twórczą metodą

 

Nauczyciel stworzy warunki dzieciom do podejmowania aktywności ruchowej

 

wrzesień 2016

czerwiec 2017

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

Potrafi wykonywać ćwiczenia ruchowe zaplanowane przez nauczyciela oraz wykorzystać własne możliwości fizyczne podejmuje różnorodną aktywność ruchową                  w zależności                          od metody wybranej przez nauczyciela

 

Nabywa umiejętności wykorzystania ruchu w różnorodnych formach aktywności wyraża własne przeżycia w zabawach, grach  i tańcach

 

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stywane do zajęć

 

 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Scenariusze zajęć dydakty-cznych

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Wykaz zajęć hospitowa-nych

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozmowy, pogadanki, zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwości różnorodnego sposobu rozwijania aktywności fizycznej.

(uprawianie sportów, spacery, zabawy ruchowe                             i inne).

Nastąpi zmiana nawyków spędzania czasu wolnego

 

wrzesień 2016-czerwiec 2017

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

 

Bierze udział                            w przeprowadzanych sytuacjach dydaktycznych potrafi wymienić różnorodne dyscypliny sportowe,

Wie jak ubrać się odpowiednio do pory roku

Zna różnorodne zajęcia i zabawy w sali i na powietrzu

 

Ilustracje, pomoce dydaktyczne, plansze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor  

placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywanie sprawności przez dzieci

 

 

70% dzieci zdobędzie sprawności:

biegacza, skoczka, koszykarza.

Nauczyciel tworzy warunki do doskonalenia sprawności.

Raz w miesiącu przeprowadzi zajęcie

 

 

 

 

wrzesień 2016- czerwiec 2017

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

Zdobędzie sprawność:

biegacza,

koszykarza,

skoczka

 

Sprawności:

biegacza

koszykarza

skoczka

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

 

Analiza dzienników zajęć

 

 

Dyrektor placówki  

 

w trakcie całego roku

 

 

Podnoszenie kondycji fizycznej, korzystanie                        z różnorodnej ofert sportowych zajęć przedszkolnych i zabaw ruchowych w sali oraz         w ogrodzie przedszkolnym

 

 

Zwiększy się % przedszkolnej ofert pod katem aktywnego spędzania czasu                     w budynku przedszkola oraz
w ogrodzie przedszkolnym

Nauczyciel stworzy warunki do doskonalenia sprawności fizycznej

 

 

październik2016- czerwiec 2017

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

Wykorzysta naturalną potrzebę ruchu   w sali
i ogrodzie przedszkolnym

 

 

Sprzęt     w sali        i ogrodzie przedszkolnym

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

 

Analiza dzienników zajęć

 

 

Dyrektor placówki  

 

 maj

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja festynu rodzinnego „Rodzina           w formie”

 

50% dzieci weźmie udział  w festynie, zwiększy się % przedszkolnej oferty pod kątem aktywnego spędzania czasu                       w budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym,

Nauczyciel stworzy warunki do doskonalenia sprawności fizycznej.

 

 

 

maj 2017

nauczycielki poszczególnych grup

 

Wykorzysta naturalną potrzebę ruchu podczas zabaw ruchowych organizowanych
na festynie

 

Sprzęt

sportowy,

nagrody,

medale

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Scenariusz festynu, zdjecia

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki  

 

maj 2017

 

 

 

Wykonanie gazetek ściennych na temat aktywnego spędzania czasu

 

 

Nauczycielki wykonają dwie gazetki dotyczące aktywnego spędzania czasu

 

 

październik2016maj 2017

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

Rozpowszechnianie wiedzy na temat aktywnego spędzania czasu wolnego,

Dziecko jest zainteresowane przygotowaną gazetką.

 

Ilustracje, napisy       i inne materiały plastyczne

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia

 

Rejestr, gazetka

 

Dyrektor placówki

 

maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZBOGACENIE WIEDZY DZIECI W SZKOLE

 

Europejski Tydzień Sportu

 

Wzmocnienie więzi ze szkołą, która tworzy warunki oraz

Szkolny tydzień sportu: turniej sportów zespołowych, zawody, konkursy, wyścigi – biegam, skaczą, rzucam,  mini olimpiada maluchów, turniej gier i zabaw

świetlicowych.

 

 wrzesień 2016

 

p.B. Biskup

wychowawcy klas I-VI

 

 

 

 

 

 

Aktywne uczestnictwo uczniów w życiu sportowym. Prowadzenie uczniów do sportu życia.

 

Sprzęt sportowy,

Scenariusz imprezy

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dzienników lekcyjnych poszczegól-nych klas,

zdjęcia

 

 

 

 

Analiza dzienników lekcyjnych, sprawozdania

 

Dyrektor placówki

 

wrzesień 2016

 

 

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez prowadzenie zajęć                  o tematyce zdrowotnej. 

 

 

 

.Podnoszenie kondycji fizycznej

i dbałość o prawidłową sylwetkę

ciała poprzez korzystanie z

różnorodnej oferty sportowych

zajęć szkolnych.

 

 

Każdy wychowawca klas I-VI
na bieżąco wg zaplanowanych działań wynikających

z rozkładu materiału przeprowadzi zajęcia edukacyjne

na temat: „Promocji zdrowia przez aktywność fizyczną”, „Czy aktywny wypoczynek, rekreacja i sport mogą korzystnie wpływać na organizm człowieka”, „Dlaczego ruch jest potrzebny dla zdrowia”.

 

 

Zainteresowani nauczyciele prowadzą zajęcia sportowe min.

 zajęcia na basenie (kl. II),

gimnastyka korekcyjna

 

 

październik2016

-maj 2017

 

wychowawcy klas I-III

wychowawcy klas IV-VI

 

nauczyciel w-f

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

pozyskują nowe

umiejętności min.

taneczne, ruchowe,

pływackie,

zachowują

prawidłową postawę

ciała, poznają

zasady gier

zespołowych,

potrafią

współpracować

w grupie

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stywane do lekcji,

 

Sprzęt sportowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

sprawo-zdanie, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć hospitowa-nych

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

Sprawozdania

nauczycieli

z osiągnięć

uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

„Mój ulubiony sport”

 

Wzmocnienie więzi ze szkołą, która tworzy warunki oraz podejmuje działania omawianego problemu.

 

 

październik2016

p. E. Jaron

p.T.Niklewicz

 

 

 

 

 

 

Dzieci biorą udział w akcji, prezentują swoje umiejętności manualno- plastyczne

 

Regulamin konkursu

Materiały plastycznotechniczne

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

zdjęcia,

Protokoły przeprowa-dzonego konkursu, sprawo-zdania, zdjęcia

 

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

Dyrektor placówki

 

październik

2016

 

 

 „List do przyjaciela” konkurs międzyklasowy klas IV-VI

 

 

Uczniowie pogłębią wiedzę z zakresu aktywnego spędzania wolnego czasu;

 

Wzmocnienie więzi i integra-cja międzyklasowa – nowe przyjaźnie

 

 

listopad 2016

p. Barbara Marchewa

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie napiszą list do przyjaciela, w którym będą go przekonywać o zaletach aktywnego spędzania wolnego czasu

 i zdrowego stylu życia.

 

 

Regulamin konkursu

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

zdjęcia

 

 

Protokoły przeprowa-dzonego

konkursu, sprawo-zdania, zdjęcia

 

Zdjęcia, sprawo-zdanie

 

 

 

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

 

 

 

 

 

Analiza dzienników zajęć

 

 

Dyrektor placówki

 

listopad 2016

 

 

 

 

cały rok

2016/2017

 

Tydzień

aktywnych przerw pod hasłem

„W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

70%

społeczności

szkolnej

zauważy zmiany

zaistniałe w

szkole w

zakresie

zwiększenia

aktywności

fizycznej

 pod katem aktywnego spędzania czasu                     w budynku

 

 

 

 

 

 

Cztery razy w roku

p.K.Kusaj

 

 

Dzieci biorą udział w przeprowadzonych sytuacjach dydaktycznych;  wykorzystają naturalną potrzebę ruchu na przerwach międzylekcyjnych

 

 

 

Sprzęt sportowy, gry planszowe

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego oraz dziennika świetlicy szkolnej,

Zdjęcia

 

 

Analiza dzienników

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

Karnawałowy Turniej Tańca

 

W imprezie weźmie udział 80% społeczności szkolnej, wzrośnie poziom

 

 

 

styczeń 2017

p. Maria Frasek

p.B.Buska

 

 

Aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród uczniów.

 

Stroje karnawałowe,

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia, film video

 

Ocena zespołu koordynującego

 

Dyrektor placówki

 

styczeń

2017

 

Pierwszy Dzień Wiosny na Sportowo

 

 

70% dzieci

w czasie wolnym czynnie

uczestniczy w różnych formach aktywności

fizycznej,

 

 

marzec 2017

p.E.Niewolińska

p.B. Biskup

p. A. Jantos

p. M.Pilak

 

 

 

 

Uczniowie podczas współzawodnictwa motywują się do pogłębiania wiedzy z zakresu właściwych

 

 

 

Scenariusz imprezy,

sprzęt sportowy, odpowiedni strój

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Protokoły przeprowa-dzonych konkursów, sprawo-zdania, zdjęcia

 

Analiza dzienników lekcyjnych, sprawozdań

 

 

Dyrektor placówki

 

marzec-kwiecień

2017

 

 

 

Majowy Dzień Talentów

pod hasłem

 „Tańczę, śpiewam, gram, gotuję i do tego recytuję”

 

Zwiększy się % wiedzy dzieci
na temat zdrowego stylu życia

w trosce o własne zdrowie.

 

 

maj 2017

p.B.Marchewa

 

Dzieci biorą udział w warsztatach

i zdobywają wiedzę w zakresie postawionego zagadnienia

 

 

Scenariusz imprezy,

dowolne środki wybrane przez poszcze-gólnych uczniów.

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Sprawo-zdanie, wpisy do dziennika lekcyjnego, zdjęcia

 

Analiza dzienników oraz sprawozdań

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

 

Udział w szkolnym projekcie „Tydzień zdrowej żywności przepustką do ruchowej aktywności”

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania

w trosce

o własne zdrowie;

Zwiększenie spożywania warzyw i owoców wśród uczniów.

 

 

 

 

 

cały rok

p.B. Biskup

p.M. Frasek

 

Dzieci biorą czynny udział

w przeprowadzanej akcji

 

Zdrowe produkty żywnościowe, warzywa

i owoce

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Sprawo-zdanie, wpisy do dziennika świetlicy  

i zajęć pedagoga

 

Analiza dzienników zajęć oraz sprawozdań

 

Dyrektor placówki

 

Cały rok

 

 

 

Olimpiada Sportowa  - Festyn Rodzinny

(integracja ze społecznością lokalną)

 

W imprezie weźmie udział 80% społeczności szkolnej, wzrośnie poziom zainteresowania wstąpienia do sieci szkół promujących zdrowie przez zaprzyjaźnioną placówkę oświatową.

 

czerwiec 2017

Uczniowie

i dzieci przedszkolne

wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

 

 

(odpowiedzialny za scenariusz imprezy)

p.E. Newolińska

p. M. Majcher

p.A. Jantos

p.Pilak

p. A.Kwaśny

 

Dzieci, uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz przedstawiciele gimnazjum biorą udział

w zaplanowanej imprezie, integracja między członkami społeczności.

Rodzic wie, jak zaspokoić potrzebę ruchu

swoją i dziecka i czerpać radość ze

wspólnego spędzania czasu wolnego.

 

Sprzęt sportowy,  strój sportowy

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Sprawo-zdanie, zdjęcia,

 opinie osób biorących udział w festynie

 

Sprawozdanie

 prezentacja na szkolnej stronie WWW i gazetce szkolnej

 

Dyrektor placówki

 

Czerwiec 2017

 

Włączenie się w programy

zewnętrzne.

 

 

Wzrośnie % zrealizowanych zadań;

wysoka

frekwencja

podczas

realizacji;

 

 

cały rok

wszyscy zainteresowani nauczyciele

 

Ogólnopolskie programy

edukacyjne promujące

zdrowy styl życia;

Zajęcia

w oparciu o scenariusze i

materiały

proponowane

przez organizatora.

 

Kontynuacja programów

„Owoce w szkole”,

„Szklanka mleka”,

„Klub Bezpiecznego Puchatka”,

„Zdrowe- nietrudne”,

 

 

„Super wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby”

 

Realizacja programów:

”Bieg po zdrowie”

„Trzymaj formę”

 

 

Materiały dydakty-czne, prezentacja multimedialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia,

scenariusze,

procent realizacji zadań,

  liczba osób biorących udział, wyniki ankiet

 

Analiza dzienników oraz sprawozdań

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

 

 

 

Zamieszczanie aktualnych artykułów w gazetce szkolnej „SFERA”     

 z  informacjami z zakresu omawianego problemu.

 

Zostanie sprzedanych ok. 35 gazetek; zespół redakcyjny przygotuje przynajmniej kilka artykułów dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego oraz prezentacji działań organizowanych w szkole.

 

 

2 razy w ciągu roku

 

p. Małgorzata. Lasek

p. E. Urbaniak

zespół redakcyjny uczniów

 

Zapoznanie się                  z treścią artykułu                     na temat aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

 

Gazetka „SFERA”

 

Komputer, tusz, drukarka, ksero

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Artykuły zamie-szczone
w gazetce

 

Ankieta dla uczniów

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

Rozwijanie i kształtowanie aktywności ruchowej jako jednego ze składników zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele organizują wyjazdy,

wycieczki oraz inne formy turys

tyki

poprzez:

a) aktywny wypoczynek w czasie

wolnym od nauki

b) organizacja wyjazdów

o charakterze kulturalnym

c) zielone szkoły

 

W/g harmonogramu wycieczek

poszczególni nauczyciele

 

Poznanie walorów

sportowych,

przyrodniczych

i kulturalnych

regionu, województwa i kraju

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Regulaminywycieczek

 

 

Dokumentacja

wycieczek

i zielonych szkół

 

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 

 

Wykonanie gazetek ściennych
dla rodziców na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu

 

Nauczyciele wykonują
dwie gazetki dotyczące aktywnych form spędzania wolnego czasu

 

wrzesień 2016

marzec 2017

 

p. Jolanta Boduch

p.Marzena Frasek

p. Małgorzata Socha

 

 

Zapoznanie się                  z treścią artykułu                     na temat aktywnych form ruchowych

 

 

 

 

 

Ilustracje, napisy, inne materiały plastyczne

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia

 

Rejestr gazetek

w segregatorze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

 

Spotkanie z trenerem personalnym- fitness klub, zapoznanie rodziców                        z zaburzeniami stanu zdrowia- skutki biernego stylu życia

 

Wzrośnie % świadomości rodziców związany                       z zdrowym stylem życia;

 

 

Listopad 2017

 

p. B. Marchewa

 

 

Rodzice posiądą wiedzę dotyczącą kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych związanych          z aktywnością ruchową

 

 

 

 

Komputer, prezen-tacja multime-

-dialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Protokoły ze spotkań, lista obecności

 

Ankieta dla rodziców

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

Pedagogizacja rodziców: ulotka na temat aktywnego spędzania wolnego czasu     w różnych porach roku

 

Co najmniej 60%rodziców otrzyma przygotowaną ulotkę i zapozna się z jej treścią zwiększy się % świadomość rodziców dotycząca aktywnego spędzania czasu wolnego

 

1 raz w ciągu roku

 

p. Małgorzata. Lasek

p.Joanna

Nowakowska

zespół redakcyjny uczniów

 

Zapoznanie się                  z treścią ulotek                     na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, aprobowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności placówki

 

 

 

Ulotka informacyjna

 

Komputer, tusz, drukarka, ksero

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Artykuły zamie-szczone
w ulotkach

 

Ankieta dla rodziców

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie zakładki internetowej dotyczącej promocji zdrowia

 

Około 40% rodziców przejrzy stronę internetową           i zapozna się                         z aktualnościami dotyczącymi promocji zdrowia

 

Październik 2016-

czerwiec 2017

p. B. Biskup

 

 

Zapozna się z treścią informacji na stronie internetowej dotyczącej realizacji zadań planu

 

 

 

 

 

 

 

Komputer,

Internet

 

Koordynator

 

Strona internetowa placówki

 

Wywiad        z rodzicami

 

Dyrektor

 

Czerwiec 2017

 

 

Spotkanie z fizjoterapeutom, zajęcia ruchowe dla rodziców i pracowników placówki

 

Wzrośnie % świadomości rodziców związany

z potrzebą prawidłowej postawy ciała      i aktywnym stylem życia ,

 

75% rodziców

 i pracowników weźmie czynny udział w zajęciach ruchowych

 

 

 

 

II semestr 2016/2017

 

p. E. Urbaniak

 

Rodzice, pracownicy posiadają wiedzę na temat objawów chorób związanych         z nieprawidłową postawą i biernym stylem życia

 

Rodzice oraz pracownicy poprawią swoją kondycje fizyczną

 

Komputer, prezentacja multimedialna, foldery,

strój sportowy

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Lista obecności, zdjęcia

 

Protokół

z zebrania, zdjęcia

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

 

Udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, spotkania szkoleniowe pracowników oraz rady pedagogicznej

 

80% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych uczestniczących w WDN-IE

 

październik 2016

czerwiec 2017

 

p. Dyrektor

 

 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni aktywnie uczestniczą
w WDN-IE

 

Komputer, ksero;

prezen-tacja multime-

-dialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Materiały
z odbytych spotkań (referaty, konspekty)

 

Lista obecności,

 

ankieta dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

 

 

 

 

 

Dyrektor placówki  

 

w trakcie całego roku

 

 

Poszukiwanie i gromadzenie literatury fachowej dotyczącej aktywnych form spędzania czasu wolnego

 

Zakupienie książek                 i wyszukanie     portali internetowych

 

październik 2016

czerwiec 2017

 

wszyscy pracownicy

p. Jolanta Boduch

 

 

Nauczyciele i pracownicy wyszukują                         i kompletują literaturę fachową dotyczącą pozytywnych postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

Komputer, papier

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wykaz książek                   i portali interne-towych

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki  

 

w trakcie całego roku

 

 

Poszukiwanie                                      i zgromadzenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

 

Zakupienie  pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu promowania pozytywnych postaw prozdrowotnych związanych                    z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu.

 

 

wrzesień 2016

czerwiec 2017

 

Nauczyciele placówki

p. Dyrektor

 

 

Nauczyciele gromadzą pomoce dydaktyczne                   do prowadzenia                 i kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

 

Materiały papierni-cze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wykaz pomocy dydakty-cznych

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki  

 

w trakcie całego roku

 

 

Monitorowanie przebiegu realizacji projektu planu pracy w zakresie
promocji zdrowia

 

 

 

80% zespołu bierze aktywny udział
w spotkaniach

 

wrzesień 2016

czerwiec 2017

 

cały zespół

 

 

Zespół

uczestniczy
 w spotkaniach

 

Dokumen-ty wymagane ze zrealizowa-nych zadań

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Listy obecności

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki  

 

w trakcie całego roku

 

 

Spotkanie integracyjne pracowników placówki- rajd rowerowy

 

 

 

80% zespołu weźmie udział  w rajdzie rowerowym

 

 

maj 2017

 

p.M. Podłowski

p. T. Niklewicz

 

 

Zespół pozna możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego

 

 

Rowery, strój sportowy

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynującego

 

Dyrektor placówki

 

                              

Projekt planu pracy sporządziła:  Edyta URBANIAK

Przydatne Linki