Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


"Człowiek potrzebuje wsparcia nawet wtedy,

kiedy liczy tylko na własne siły"


 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE


 

Organizując pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla naszych uczniów stawiamy sobie do realizacji dwa główne cele:

1.dostrzec w porę każdego ucznia, który ma problemy i pomóc mu je rozwiązać,

2.rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania młodzieży.

Wszystkie działania odbywają się za zgodą i we współpracy z rodzicami uczniów. Współpracujemy również z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.


 

Kto może skorzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej


 

1. Uczniowie posiadający opinie wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zatem uczniowie:

  • niepełnosprawni,

  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

  • niedostosowani społecznie,

  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja),

  • szczególnie zdolni,

  • przewlekle chorzy,

  • przeżywający niepowodzenia szkolne,

  • z zaburzeniami komunikacji językowej,

  • będący w trudnej sytuacji bytowej, kryzysowej lub traumatycznej

  • mający trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

 

 

Przydatne Linki