Plan pracy 2015/2016

 PLAN PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA

W KUJAKOWICACH DOLNYCH I PRZEDSZKOLNYM ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ŁOWKOWICACH

ROK SZKOLNY 2015/2016


 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

PROBLEM PRIORYTETOWY:

  • złe nawyki żywieniowe wśród dzieci i rodziców

Opis problemu:

Z przeprowadzonych w miesiącu styczniu 2015 roku ankiet wynika jasno, iż aktywnie ruchowo spędza wolny czas tylko 35% dzieci. Spora grupa dzieci, bo aż 67% często spędza wolny czas przed telewizorem. 95% dzieci nie jada codziennie owoców i warzyw. 76% rodziców nie podaje swoim dzieciom ciemnego pieczywa. Zrealizowana diagnoza wstępna stanu wyjściowego pozwoliła nam na sprecyzowanie problemu wymagającego rozwiązania.

Do najistotniejszych zaliczamy:

  • niewłaściwe nawyki żywieniowe,

  • niska aktywność ruchowa dzieci i dorosłych.

Na podstawie obserwacji oraz analizy ankiet przeprowadzonych w ramach diagnozy stwierdzono, że 61% dzieci, rodziców i pracowników naszej jednostki wybiera bierne formy spędzania czasu wolnego, 55% badanych spędza czas przed telewizorem od 2 do 3 godzin dziennie, rodzice nie dają dzieciom dobrego przykładu pod względem krzewienia kultury zdrowotnej - 68% badanych nie uprawia żadnego sportu i żadnych ćwiczeń fizycznych preferują bierne formy spędzania czasu wolnego, tylko 25% ankietowanych spędza czas wolny na zajęciach ruchowych. Ogromnie zastanawiający również jest fakt, iż aż 66% dzieci tylko czasami ogranicza słodycze.

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Uzasadnienie wyboru priorytetu jest oczywiste, bowiem jak wynika z przeprowadzonych ankiet niewłaściwe nawyki żywieniowe są jednym z istotnych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia. Dieta dziecka powinna być zbilansowana i bogata we wszystkie niezbędne składniki. Zdajemy sobie sprawę, że ogromny wpływ na nawyki dziecka ma rodzina i najbliższe otoczenie, dlatego też w trosce o prawidłowy rozwój wychowanków będziemy się starali podnieść świadomość prozdrowotną dorosłych z otoczenia dzieci.

 

Przyczyny istnienia problemu:

  • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w odżywianiu dla prawidłowego rozwoju dziecka;

  • zbyt niska wiedza dzieci dotycząca właściwych nawyków żywieniowych;

  • niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu rodzinnego – zły przykład rodziców i przyzwolenie na „niezdrowe produkty”.

Propozycje rozwiązania problemu:

  • Wzbogacenie wiedzy dzieci: realizacja różnorodnych zajęć o tematyce zdrowotnej; aktywny udział w projektach m. in. „Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Radosny Uśmiech”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”, „Mam, tato, wolę wodę” „Tydzień Zdrowej Żywności”, ”Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”; organizacja zajęć, konkursów, festynów oraz wycieczek poświęconych dobrym nawykom żywieniowym; aktualna gazetka „Sfera” z informacjami dla uczniów z zakresu zdrowego odżywiania;

  • Współpraca z rodzicami: warsztaty dla rodziców z zakresu dobrych nawyków żywieniowych; spotkania z dietetykiem, lekarzem, pielęgniarką oraz pracownikiem Sanepidu z Kluczborka; aktualna gablota szkolna i przedszkolna z aktualnymi informacjami dla rodziców z zakresu omawianego problemu; organizacja zajęć otwartych dla rodziców poświęconych zdrowemu odżywianiu;

  • Doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: spotkania szkoleniowe rady pedagogicznej; udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu pracowników placówki; poszukiwanie i gromadzenie literatury fachowej dotyczącej dobrych nawyków żywieniowych.

Cel:

Poprawa nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz wiedzy rodziców i pracowników placówki na temat zdrowego odżywiania.

Kryterium sukcesu:

Poprawa nawyków żywieniowych wśród dzieci o 20% oraz 60% rodziców i pracowników placówki zdobędzie wiedzę na temat właściwego, zdrowego odżywiania.

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel(sukces)-ewaluacja:

a) Czy osiągnięto cel wskażą wyniki przeprowadzonych ankiet wśród całej społeczności szkolnej oraz zgromadzona dokumentacja, które pokażą, że wzrósł poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

b) Osiągnięcie celu pomogą nam sprawdzić następujące metody: ankieta, obserwacja, analiza dokumentów.

c) Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny jest Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia. Termin realizacji to czerwiec 2016 roku.


 


 


 


 


 


 


 


 

PROJEKT PLANU PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

ROK SZKOLNY 2015/2016

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

 

ZADANIE

 

KRYTERIUM SUKCESU

 

TERMIN,

WYKONAWCY

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 

ŚRODKI

 

MONITORO-

-WANIE

SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA

Co wskaże?

Jak sprawdzimy?

Kto i kiedy sprawdzi?

 

WZBOGACENIE WIEDZY DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej

 

Zapoznanie dzieci
z „Piramidą Zdrowego Żywienia”, artykułami spożywczymi i ich podziałem

 

Opracowanie plansz ze zdrową żywnością

 

Każdy nauczyciel
raz w miesiącu przeprowadzi zajęcie edukacyjne

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

Dzieci wskażą zdrową żywność i niezdrowe jedzenie;

Samodzielnie przygotują sok owocowy, sałatkę warzywną, owocową; itp.

Uczestnicząc w zajęciach zostaną uwrażliwieni na właściwe nawyki żywieniowe

 

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stywane do zajęć

 

 

 

Różne formy jadłospisu

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Scenariusze zajęć dydakty-cznych

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Wykaz zajęć hospitowa-nych

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Spotkanie z Policjantem
z Komendy Miejskiej Policji w Kluczborku

 

 

Zwiększy się % wiedzy dzieci
na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

 

wrzesień 2015

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

 

Dzieci zdobędą głębsze informacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stane przez policjanta

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor

placówki

 

wrzesień 2015

 

Spotkanie ze stomatologiem pogadanka dotycząca prawidłowego dbania o zęby

 

 

60% dzieci pogłębi wiedzę związaną
z właściwą pielęgnacją zębów

 

październik 2015

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

Dzieci wzbogacą świadomość, jak prawidłowo odżywiać się, aby mieć piękne i zdrowe zęby

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stane przez dentystę

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

październik 2015

 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania

w trosce o własne zdrowie

 

 

październik2015 maj 2016

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

Dzieci biorą udział w przeprowadzonych sytuacjach dydaktycznych; wykorzystają naturalną potrzebę zdrowego odżywiania

 

Ilustracje, pomoce dydakty-czne, plansze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

maj

2016

 

Realizacja projektu „Akademia Aquafresh” organizowanego przez grupę „Aquafresh”-program profilaktyki higieny jamy ustnej

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania

w trosce

o własne zdrowie- zęby, wzrośnie % dzieci myjących regularnie zęby

 

 

październik2015maj 2016

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

Dzieci biorą udział w przeprowadzonych sytuacjach dydaktycznych; wykorzystają naturalną potrzebę zdrowego odżywiania i dbania o zęby

 

Materiały dydakty-czne oferowane w ramach projektu

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

maj

2016

 

Organizacja konkursów przedszkolnych
o tematyce zdrowego odżywiania

 

W konkursach weźmie udział 90% przedszkolaków

 

marzec -maj 2016

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

Dzieci podczas współzawodnictwa motywują się do pogłębiania wiedzy z zakresu właściwych nawyków żywieniowych

 

 

Scenariusze przygoto-wanych konkursów

 

 

Zestawy zadań

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

marzec-

maj 2016

 

 

 

Realizacja projektu „Mamo, tato, wolę wodę” organizowanego przez grupę „Żywiec Zdrój” oraz Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Matki i Dziecka

 

 

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania w trosce o własne zdrowie; wzrośnie % ilości spożywania wody przez dzieci
 

 

 

październik2015maj 2016

 

nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

Dzieci biorą udział w przeprowadzonych sytuacjach dydaktycznych; wykorzystają naturalną potrzebę zdrowego odżywiania, uświadamiają sobie potrzebę picia i oszczędzania wody

 

Materiały dydakty-czne oferowane w ramach projektu

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

Październik- maj 2016

 

 

 

WZBOGACENIE WIEDZY DZIECI W SZKOLE

 

 

Wewnątrzszkolny konkurs na hasło i logo „Szkoły Promującej Zdrowie”

 

Wzmocnienie więzi ze szkołą, która tworzy warunki oraz podejmuje działania prozdrowotne.

 

 

wrzesień 2015

 

p. E. Jaron

p.J.Nowakowska

 

 

 

 

 

 

Uczniowie rozwijają kreatywność

i zdolności plastyczne jak również umiejętności

w zakresie

j. polskiego

 

Regulamin przygoto-wanych konkursów

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dzienników lekcyjnych poszczegól-nych klas, protokół konkursu sprawo-zdanie,

zdjęcia

 

 

 

 

Analiza dzienników lekcyjnych, sprawozdania

 

Dyrektor placówki

 

wrzesień 2015

 

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej

 

Zapoznanie dzieci
z „Piramidą Zdrowego Żywienia”, artykułami spożywczymi i ich podziałem

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie plansz ze zdrową żywnością

 

Każdy wychowawca klas I-VI

oraz nauczyciel przyrody
na bieżąco wg zaplanowanych działań wynikających

z rozkładu materiału przeprowadzi zajęcia edukacyjne

 

 

 

 

 

październik2015

maj 2016

 

wychowawcy klas 1-3

wychowawcy klas 4-6

 

nauczyciel przyrody-techniki

p.Teresa Niklewicz

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wskażą zdrową żywność i niezdrowe jedzenie;

Samodzielnie przygotują sok owocowy, sałatkę warzywną, owocową;

 

 

 

 

 

Uczestnicząc w zajęciach zostaną uwrażliwieni na właściwe nawyki żywieniowe.

 

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stywane do lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różne formy jadłospisu

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

sprawo-zdanie, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć hospitowa-nych

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w programie

Śniadanie daje moc”

projekt (6 śniadań w roku); wspólne

przygotowanie śniadań

z wychowawcami.

 

Higieniczne przyrządzanie

i spożywanie śniadań;

kultura jedzenia, przechowywanie produktów

(lodówka, spiżarka)

 

 

Udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”

oraz „Mleko w szkole”.

 

 

Zwiększy się % wiedzy dzieci
na temat zdrowego odżywiania

w trosce o własne zdrowie

 

cały rok

wychowawcy klas I-III

 

p. Maria Frasek

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi przygotować zdrowe

śniadanie.

 

 

Uczeń potrafi

w kulturalny sposób spożyć

śniadanie, prawidłowo posługuje się

sztućcami.

 

Uczeń pamięta

o myciu rąk przed

przystąpieniem do przygotowywania

posiłku oraz

o myciu owoców i warzyw

i ich odpowiednim przechowywaniu.

 

Uczeń segreguje odpad

Uczeń zna i docenia wartości

odżywcze

mleka

i przetworów mlecznych.

 

 

Pomoce dydaktyczne, ilustracje

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

zdjęcia, film video

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

Wizyta stomatologa - pogadanka dotyczącej prawidłowego dbania o zęby

i przeglądzie zębów.

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Radosny uśmiech Radosna Przyszłość”

 

 

60% uczniów klas I-VI pogłębi wiedzę związaną
z właściwą pielęgnacją zębów.

 

 

Uczniowie klasy I-III

 

listopad 2015

 

pielęgniarka

szkolna

 

 

 

 

 

cały rok

p. E. Urbaniak

 

Uczniowie wzbogacą świadomość, jak prawidłowo odżywiać się, aby mieć piękne i zdrowe zęby

 

 

Uczniowie klasy I-III nauczą się jak od najmłodszych lat zachować zdrowy uśmiech na całe życie.

 

Pomoce dydakty-czne wykorzy-stane przez dentystę

 

 

Materiały dydakty-czne oferowane w ramach projektu filmy, pogadanki, plakaty

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego,

zdjęcia

 

 

 

 

 

Zdjęcia, sprawo-zdanie

 

Analiza dzienników lekcyjnych

 

 

 

 

 

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

listopad 2015

 

 

 

 

cały rok

2015

 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”

 

70% dzieci

w klasie I uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania

w trosce o własne zdrowie.

 

 

cały rok

 

p. Beata Biskup

pedagog szkolny

 

 

Dzieci biorą udział w przeprowadzonych sytuacjach dydaktycznych; wykorzystają naturalną potrzebę zdrowego odżywiania

 

 

 

Ilustracje, pomoce dydakty-czne, plansze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego oraz dziennika pedagoga,

prace dzieci

 

 

Analiza dzienników

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” – festyn rodzinny podsumowujący pierwszą część programu Szkoła Promująca Zdrowie, zaprezentowanie całorocznych działań dotyczących promocji zdrowia przedstawicielom społeczności lokalnej oraz przedstawicielom Publicznego Gimnazjum

 

W imprezie weźmie udział 80% społeczności szkolnej, wzrośnie poziom zainteresowania wstąpienia do sieci szkół promujących zdrowie przez zaprzyjaźnioną placówkę oświatową

 

Dzień Dziecka 2016

Uczniowie

i dzieci przedszkolne

wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

 

(odpowiedzialny za scenariusz imprezy)

p.Marek Podłowski

p.Maria Majcher

 

 

 

 

Dzieci, uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz przedstawiciele gimnazjum biorą udział

w zaplanowanej imprezie, integracja między członkami społeczności

 

Scenariusz imprezy

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia, film video

 

Ocena zespołu koordynującego

 

Dyrektor placówki

 

czerwiec 2016

 

Organizacja
szkolnego konkursu wiedzy na temat
zdrowego odżywiania oraz konkursu plastycznego klas IV-VI na uczciwą i ciekawą reklamę promującą

zdrowe produkty żywnościowe.

 

 

W konkursach weźmie udział 90% dzieci

 

marzec-kwiecień 2016

 

p. Barbara Marchewa

p. Bożena Buska

 

 

 

 

Uczniowie podczas współzawodnictwa motywują się do pogłębiania wiedzy z zakresu właściwych nawyków żywieniowych oraz potrafią zareklamować zdrowe produkty

 

 

 

Regulamin przygoto-wanych konkursów

 

Zestawy zadań i pytań

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Protokoły przeprowa-dzonych konkursów, sprawo-zdania, zdjęcia

 

Analiza dzienników lekcyjnych, sprawozdań

 

 

Dyrektor placówki

 

marzec-kwiecień

2016

 

 

 

Udział w szkolnym projekcie „Tydzień zdrowej żywności”

 

70% dzieci uświadomi sobie możliwość właściwego odżywiania

w trosce

o własne zdrowie;
 

 

 

 

8 razy w roku

październik-maj 2015/2016

 

p. Beata Biskup

p. Marzena Frasek

uczniowie klas IV-VI

 

Dzieci biorą czynny udział

w przeprowadzanej akcji

 

Zdrowe produkty żywnościowe, warzywa

i owoce

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Sprawo-zdanie, wpisy do dziennika świetlicy

i zajęć pedagoga

 

Analiza dzienników oraz sprawozdań

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

 

Savoir Vivre spożywania posiłków- warsztaty

klasy 1-3

klasy 4-6

 

Wzrośnie 70% wiedza wśród uczniów na temat kulturalnego spożywania posiłków na jadalni.

 

 

listopad 2015

 

p. Ewa Jaron

p. Anna Jantos

p.Małgorzata Pilak

 

 

Dzieci biorą udział w warsztatach

i zdobywają wiedzę w zakresie postawionego zagadnienia

 

 

Materiały dydaktyczne, zastawa stołowa

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wpisy do dziennika zajęć, sprawozdania z warsztatów

 

Analiza dzienników zajęć

 

Dyrektor placówki

 

maj

czerwiec 2016

 


 

 

Akcja "Drzewko życia" - zorganizowanie szkolnego drzewka-choinki, na której uczniowie będą zawieszali wykonane własnoręcznie ozdoby w postaci ulubionych warzyw

i owoców.

 

 

Zwiększenie spożywania warzyw i owoców wśród uczniów.

 

grudzień 2015

 

p. Krystyna Kusaj

 

Dzieci biorą udział w akcji, prezentują swoje umiejętności manualno- plastyczne

 

Materiały plastyczno- techniczne

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia, ozdoby

 

Sprawozdanie

 

Dyrektor placówki

 

Grudzień

2015

 

Udział uczniów

w akcjach

promujących zdrowy

styl życia: „Serce na start”,

Ratujemy i uczymy

ratować”,

 

Wzrośnie % uczniów potrafiących odpowiednio zareagować

w sytuacji zagrażającej zdrowiu

 

Jeden raz w semestrze

 

p. Ewa Niewolińska

 

Uczniowie potrafią

odpowiednio

zachować się podczas

wypadków

i w sytuacjach

zagrażających zdrowiu

i życiu.

 

 

Materiały dydaktyczne, zestaw pierwszej pomocy, prezentacja multimedialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia,

 

Analiza dzienników oraz sprawozdań

 

Dyrektor placówki

 

cały rok

 

 

 

Zamieszczanie aktualnych artykułów w gazetce szkolnej „SFERA”

z informacjami z zakresu omawianego problemu.

 

Zostanie sprzedanych ok. 35 gazetek; zespół redakcyjny przygotuje przynajmniej kilka artykułów dotyczących zdrowego odżywiania

 

 

4 razy w ciągu roku

 

p. Małgorzata. Lasek

zespół redakcyjny uczniów

 

Zapoznanie się z treścią artykułu na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie właściwego odżywiania

 

 

Gazetka „SFERA”

 

Komputer, tusz, drukarka, ksero

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Artykuły zamie-szczone
w gazetce

 

Ankieta dla uczniów

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 

Wykonanie gazetek ściennych
dla rodziców na temat właściwych nawyków żywieniowych

 

Nauczyciele wykonują
dwie gazetki dotyczące dobrych nawyków żywieniowych

 

wrzesień 2015

marzec 2016

 

p. Jolanta Boduch

p.Monika Kwaśny

p. Małgorzata Socha

 

 

 

Zapoznanie się z treścią artykułu na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie właściwego odżywiania

 

 

 

 

 

Ilustracje, napisy, inne materiały plastyczne

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia

 

Rejestr gazetek

w segregatorze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

Spotkanie z dietetykiem oraz pracownikami Sanepidu w Kluczborku,

zapoznanie rodziców

z zaburzeniami stanu

zdrowia –

skutki niewłaściwego

odżywiania.

 

 

Wzrośnie % świadomości rodziców związany z zdrowym stylem życia;

 

 

październik

2015

styczeń 2016

 

p. Dyrektor

 

 

Rodzice posiądą wiedzę dotyczącą kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi

 

Komputer, prezen-tacja multime-

-dialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Protokoły ze spotkań, lista obecności

 

Ankieta dla rodziców

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

Pedagogizacja rodziców
z zakresu dobrych nawyków żywieniowych; ulotka na temat właściwych nawyków żywieniowych

 

 

Zostanie rozdanych ok. 80 ulotek; rodzice otrzymają przygotowaną ulotkę i zapozna się z jej zawartością; zwiększy się % świadomości dorosłych dotyczących dobrych nawyków żywieniowych

 

 

1 raz w ciągu roku

 

p. Małgorzata. Lasek

zespół redakcyjny uczniów

 

Zapoznanie się z treścią ulotek na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie właściwego odżywiania, aprobowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności placówki

 

 

Ulotka informacyjna

 

Komputer, tusz, drukarka, ksero

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Artykuły zamie-szczone
w ulotkach

 

Ankieta dla rodziców

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców poświęconych zdrowemu odżywianiu

 

50% rodziców lub opiekunów dzieci przedszkolnychweźmie udział
w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli

 

 

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

nauczycielki przedszkola

 

 

Obserwacja sposobów uwrażliwiania dzieci na zdrowy styl życia i dobre nawyki żywieniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena-riusze zajęć otwartych

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia, scenariusz zajęć

 

Ankieta dla rodziców

 

Dyrektor przedszkola

 

w trakcie całego roku

 

 

 

Spotkanie z lekarzem rodzinnym z ZOZ

w Kujakowicach Górnych

 

Wzrośnie % świadomości rodziców związany

z zaburzeniami odżywiania polegającymi na celowej utracie wagi(anoreksja, bulimia) oraz nadmiernej otyłości

 

II semestr 2015/2016

 

p. Dyrektor

 

Rodzice posiadają wiedzę na temat objawów chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem

i stylem życia

 

Komputer, prezentacja multimedialna, foldery

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Lista obecności, zdjęcia

 

Protokół

z zebrania

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

w trakcie całego roku

 

 

 

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

 

Udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, spotkania szkoleniowe pracowników oraz rady pedagogicznej

 

80% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych uczestniczących w WDN-IE

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

p. Dyrektor

p. Joanna Nowakowska

 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni aktywnie uczestniczą
w WDN-IE

 

Komputer, ksero;

prezen-tacja multime-

-dialna

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Materiały
z odbytych spotkań (referaty, konspekty)

 

Lista obecności,

 

ankieta dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Poszukiwanie i gromadzenie literatury fachowej dotyczącej dobrych nawyków żywieniowych

 

Zakupienie książek i wyszukanie portali internetowych

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

wszyscy pracownicy

p. Jolanta Boduch

 

 

Nauczyciele i pracownicy wyszukują i kompletują literaturę fachową dotyczącą pozytywnych postaw prozdrowotnych w zakresie właściwych nawyków żywieniowych

 

Komputer, papier

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wykaz książek i portali interne-towych

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Poszukiwanie i zgromadzenie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych związanych w dobrymi nawykami żywieniowymi

 

Zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu promowania pozytywnych postaw prozdrowotnych związanych z dobrymi nawykami żywieniowymi

 

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

Nauczyciele placówki

p. Dyrektor

 

 

Nauczyciele gromadzą pomoce dydaktyczne do prowadzenia i kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych w zakresie właściwych nawyków żywieniowych

 

 

Materiały papierni-cze

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Wykaz pomocy dydakty-cznych

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Monitorowanie przebiegu realizacji projektu planu pracy w zakresie
promocji zdrowia


 


 

 

80% zespołu bierze aktywny udział
w spotkaniach

 

wrzesień 2015

czerwiec 2016

 

cały zespół

 

 

Zespół

uczestniczy
w spotkaniach

 

Dokumen-ty wymagane ze zrealizowa-nych zadań

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Listy obecności

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynują-cego

 

Dyrektor placówki

 

w trakcie całego roku

 

 

Zmiana wystroju jadalni

 

 

 

Poprawa estetycznego wyglądu stołówki

 

 

I semestr roku szkolnego 2015/2016

 

p. Dyrektor

p. Andrzej Kwaśny

p. Regina Śmiałkowska

p. Elżbieta Woś

 

 

Spożywanie posiłków

w przytulnej, domowej atmosferze

 

 

Materiały wystroju wnętrz

 

 

Zespół Promocji Zdrowia

 

Zdjęcia

 

Obserwacja, ocena zespołu koordynującego

 

Dyrektor placówki

 


 

 

 

Projekt planu pracy sporządził

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Przydatne Linki